Privatlivspolitik

Userwise tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. I Userwise’s persondatapolitik beskrives det, hvordan Userwise behandler de oplysninger, som indsamles om dig. Personoplysninger omfatter alle slags information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det kan være oplysninger, der direkte kan henføres til dig, såsom navn, adresse og e-mailadresse, men også information, der indirekte kan henføres til dig, som for eksempel oplysninger om dine præferencer og interesser.

Læs nedenstående persondatapolitik for at få yderligere information om, hvordan Userwise behandler dine personoplysninger og beskytter dit privatliv. Privatlivspolitikken dækker Konsulentfirmaets (Userwise) behandling af personoplysninger om vores Informanter (personerne der interviewes).

Vi indsamler personoplysninger af hensyn til at kunne drive vores forretning, som består i forbruger- og markedsundersøgelser. Vi anvender kun almindelige personoplysninger, som indsamles i snæver tilknytning til de undersøgelser, som du deltager i, samt selvsagt dine kontakt- og betalingsoplysninger. Du kan således i de fleste tilfælde blive slettet.

I nogle tilfælde skal vi således gemme visse af dine personoplysninger, fordi loven siger det. Det gælder eksempelvis for at overholde bogføringsloven. Personoplysningerne anvendes til at gennemføre ordrer for kunder, der har bestilt forbruger- og markedsundersøgelser hos os.

Se mere nedenfor.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Firma Userwise

Direktør: Kathrine Nørgaard Fisker

Godthåbsvej 27, 1 sal

8660 Skanderborg

kathrine@userwise.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Gennemførelse af forbruger- og markedsundersøgelser for kunder
  • Administration af leverandørforholdet

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger:

  • Gennemførelse af forbruger- og markedsundersøgelser for kunder
  • Behandling er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Administration af leverandørforholdet:
  • Behandling er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Endelig behandles personoplysninger om dig i relevant omfang, hvis du anmoder om at anvende en eller flere af dine rettigheder. I dette tilfælde er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger efter reglerne om de registreredes rettigheder i artikel 12 – 22.

Kategorier af personoplysninger og hvor vi indsamler dem fra

Vi behandler alene almindelige personoplysninger om dig. Oplysningerne kommer direkte fra dig.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant for det formål, som personoplysningerne må anvendes til:

  • Vores kunder
  • Databehandlere (it-leverandører)

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører personoplysninger til tredjelande uden for EU. Vi overfører således enten til tredjelande, hvor EU-Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, eller til usikre tredjelande ved hjælp af EU-Kommissionens godkendte standardbestemmelser om databeskyttelse, således at overførslerne til enhver tid er underlagt fornødne eller passende garantier, så dine rettigheder som registreret er varetaget. Du kan ved henvendelse få en kopi heraf

Opbevaring af dine personoplysninger

Bogføringslovens regler medfører, at vi opbevarer oplysninger vedrørende betaling i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, betalingen falder inden for. 

Er du forpligtet til at afgive personoplysninger?

Nej, det er du ikke. Vi kan dog ikke gennemføre leverandørforholdet med dig som Informant, hvis du ikke indvilliger i at lade os behandle dine personoplysninger som angivet i denne privatlivspolitik.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Rettighederne vil blive anvendt i overensstemmelse med gældende ret. Du kan læse mere i Datatilsynets vejledning, ”Vejledning om de registreredes rettigheder”, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til at blive glemt (sletning)

Du har ret til sletning.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Vi anbefaler dog, at du først tager direkte kontakt til os:

kathrine@userwise.dk

Userwise

Kathrine Nørgaard Fisker

Godthåbsvej 27, 1 sal

8660 Skanderborg